Ordin 187/2010

 

ORDIN nr. 187 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva incendiilor la spatii pentru comert
In conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile ulterioare, ale art. 3 alin. (1) si (2) si art. 11 lit. c) din Regulamentul de organizare si functionare al Inspectoratului General pentru Si tuatii de Urgenta, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, cu modificarile ulterioare, precum si cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana, cu modificarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 7 alin.(4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008 , cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin:
Art. 1. –
Se aproba Dispozitiile generale privind apararea impotriva incendiilor la spatii pentru comert, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2.-
Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Prezentul ordin a fost adoptat conform procedurii de notificare prevazute de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 204 din 21 iulie 1998, cu modificarile ulterioare.
Ministrul administratiei si internelor,
Vasile Blaga
Bucuresti, 19 august 2010.
Nr. 187.
ANEXA
DISPOZITII GENERALE
privind apararea impotriva incendiilor la spatii pentru comert
Capitolul I
Scop si domeniu de aplicare
Art. 1.
-(1) Prezentele dispozitii generale de aparare impotriva incendiilor la spatii pentru comert, denumite in continuare dispozitii generale, au ca scop prevenirea si reducerea riscurilor de producere a incendiilor, asigurarea conditiilor pentru limitarea propagarii si dezvoltarii acestora, prin masuri tehnice si organizatorice pentru protectia utilizatorilor, fortelor care actioneaza la interventie, bunurilor si mediului impotriva efectelor incendiilor.
(2) Dispozitiile generale se aplica spatiilor pentru comert pe intreaga perioada de exploatare a acestora.
(3) Dispozitiile generale sunt obligatorii pe intreg teritoriul Romaniei, indiferent de forma de proprietate.
Art. 2.-
(1) Prin spatiu pentru comert se intelege orice constructie sau amenajare destinata, prin proiectare si executie, activitatii de comert, inclusiv spatiile de depozitare si administrative aferente acestora.
(2) Spatiile pentru comert se clasifica din punctul de vedere al modului in care au fost construite in:
a) spatii pentru comert independente;
b) spatii pentru comert inglobate in alte constructii.
(3) Spatiile pentru comert se clasifica din punctul de vedere al complexitatii si diversitatii produselor comercia lizate in:
a) centre comerciale de tip mall, hipermarket si supermarket;
b) centre comerciale de tip show-room;
c) magazine.
Art. 3.
-Prezentele dispozitii generale nu se aplica:
a) spatiilor in care se desfasoara prestari de servicii, activitati de alimentatie publica si culturale/de divertisment;
b) salilor de spectacole si cinematografelor care intra in categoria spatiilor prevazute la art. 2 alin. (3) lit. a);
c) parcajelor subterane si supraterane aferente spatiilor pentru comert.
Art. 4.
-Prezentele dispozitii generale se completeaza cu Normele generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2007, si cu reglementarile tehnice din domeniul apararii impotriva incendiilor aplicabile exploatarii constructiilor si instalatiilor intoate spatiile de comert.
Capitolul II
Organizarea si desfasurarea activitatii de aparare impotriva incendiilor
Art. 5.
Spatiile pentru comert sunt reprezentate, de regula, de proprietar, care insa poate delega aceasta responsabilitate persoanei care administreaza spatiul pentru comert.
Art. 6.
(1) La nivelul operatorilor economici care desfasoara activitati in spatii pentru comert, personalul cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor poate fi reprezentat, dupa caz, de catre:
a) cadru tehnic cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, numit exclusiv pentru aceasta activitate, pentru cladiri cu suprafata desfasurata mai mare de 2.500 m2;
b) personal desemnat din cadrul serviciului privat pentru situatii de urgenta, care se incadreaza in functie de criteriile de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta, aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor;
c) persoana/e care indeplineste/indeplinesc prin cumul atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
d) persoane fizice sau persoane juridice atestate pentru desfasurarea activitatii de aparare impotriva incendiilor, conform legii, pe baza de contract;
e) administrator, pentru spatiile unde sunt mai putin de 10 angajati.
(2) Atributiile personalului prevazut la alin. (1) lit. a)
d) pot fi indeplinite  de persoanele care fac dovada atestarii pregatirii profesionale in domeniul apararii impotriva incendiilor, corespunzatoare atributiilor pe care urmeaza sa le indeplineasca, sau persoanele din statele membre ale Uniunii Europene ori din statele membre ale Asociatiei Europene a Liberului Schimb (AELS)-parti ale intelegerii privind Zona Economica Europeana, care au obtinut recunoasterea calificarii pentru exercitarea ocupatiilor respective.
Art. 7.
1) Utilizatorii spatiilor pentru comert sunt:
a) personalul angajat;
b) personalul care desfasoara activitati de prestari servicii/intretinere;
c) cumparatorii.
(2) Prin cumparator, in sensul prezentelor dispozitii generale, se intelege persoana care se afla la un moment dat in spatiul pentru comert.
Art. 8.
In cazul spatiilor pentru comert inglobate in alte constructii, organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor reprezinta obligatia:
a) proprietarilor constructiilor, pentru spatiile comune;
b) locatarilor, pentru spatiile inchiriate, daca nu se prevede altfel prin contractul/conventia de inchiriere sau prin alt act juridic similar incheiat intre parti.
Art. 9.
In domeniul apararii impotriva incendiilor, proprietarul are urmatoarele obligatii principale:
a) solicita avizele si autorizatiile de securitate la incendiu necesare pentru desfasurarea activitatii, conform legii;
b) asigura incadrarea personalului cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, dupa caz;
c) permite desfasurarea controalelor de aparare impotriva incendiilor organizate de catre inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti si de catre personalul desemnat din cadrul serviciului privat pentru situatii de urgenta prevazut la art. 6 alin. (1) lit. b);
d) stabileste masuri pentru remedierea deficientelor constatate;
e) asigura instruirea utilizatorilor prevazuti la art. 7 alin. (1) lit. a) si b)privind regulile de aparare impotriva incendiilor, prin personalul cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
f) asigura echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor prevazute in documentatiile tehnice, dupa caz, sau prevazute de prezentele dispozitii generale;
g) asigura, potrivit prezentelor dispozitii generale, intocmirea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor proprii unitatii si le aproba;
h) stabileste atributiile privind apararea impotriva incendiilor, ce revinintregului personal;
i) evalueaza nivelul de aparare impotriva incendiilor si stabileste masurile de optimizare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor;
j) indeplineste obligatiile privind asigurarea evacuarii persoanelor si bunurilor, prevazute la art. 94;
k) reglementeaza, dupa caz, raporturile privind apararea impotriva incendiilor in relatiile generate de contracte/conventii.
Art. 10.
(1) Atributiile personalului prevazut la art. 6 se detaliaza astfel incat sa permita, daca este cazul, identificarea obligatiilor legale delegate de proprietar.
(2) Atributiile in domeniul apararii impotriva incendiilor care revin personalului prevazut la art. 6 lit. a)
d) se stabilesc in fisele posturilor.
Art. 11.
Actele de autoritate privind apararea impotriva incendiilor, emise de proprietar, sunt dupa cum urmeaza:
A. pentru spatiile pentru comert a caror suprafata desfasura ta este mai mare de 400 m2:
a) dispozitia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, dupa caz;
b) dispozitia privind stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privind apararea impotriva incendiilor;
c) instructiuni de aparare impotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locurile de munca;
d) dispozitia privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;
e) dispozitia privind organizarea instruirii personalului;
f) dispozitia de constituire a serviciului privat pentru situatii de urgenta ori contractul/conventia cu un serviciu privat pentru situatii de urgenta, dupa caz;
g) regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea substantelor periculoase specifice, dupa caz;
h) conventiile/contractele cuprinzand raspunderile ce revin partilor pe linia apararii impotriva incendiilor, in cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile;
B. pentru spatiile pentru comert a caror suprafata desfasurata este mai mica de 400 m2: actele prevazute la pct. A lit. a), c), d), e) si g).
Art. 12.
Masurile specifice de aparare impotriva incendiilor in spatiile pentru comert se stabilesc in functie de urmatoarele:
a) identificarea si combaterea surselor specifice de aprindere;
b) categoriile de materiale si modul de gestionare a deseurilor combustibile susceptibile a se aprinde;
c) dotarea cu mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor;
d) activitatile desfasurate de utilizatorii care se pot afla simultan in astfel de spatii si constructii.
Art. 13
(1) Interventia la locul de munca se realizeaza in conformitate cu prevederile Normelor generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2007.
(2) Pentru efectuarea operatiunilor prevazute in cazul interventiei la locul de munca, nominalizarea se face pentru fiecare schimb de activitate, precum si in afara programului de lucru, in zilele de repaus si sarbatori legale.
(3) Prin loc de munca se intelege locul destinat sa cuprinda posturi de lucru, situat in cladirile unitatii, inclusiv orice alt loc din aria unitatii la care lucratorul are acces in cadrul desfasurarii activitatii profesionale.
(4) Atunci cand pe unul sau mai multe niveluri ale aceleiasi cladiri isi desfasoara activitatea mai multi operatori economici sau mai multe persoane fizice autorizate, locul de munca se delimiteaza conform contractului, conventiei sau actului juridic similar incheiat intre parti.
Art. 14
Planurile de protectie impotriva incendiilor la spatiile pentru comert sunt:
a) planul de evacuare a persoanelor;
b) planul de depozitare si de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase;
c) planul de interventie.
Art. 15
(1) Planurile de evacuare se intocmesc si se afiseaza in conformitate cu prevederile Normelor generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2007.
(2) In cazul spatiilor pentru comert inglobate in alte constructii, planurile de evacuare sunt extrase din planul de evacuare al obiectivului.
(3) Afisarea planului de evacuare pentru spatiile comerciale inglobate in alte constructii reprezinta obligatia persoanei care administreaza spatiul respectiv.
Art. 16.
Planurile de depozitare si evacuare se intocmesc si se afiseaza conform Normelor generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2007
Art. 17.
(1) Planurile de interventie se intocmesc in conformitate cu  prevederile Normelor generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2007.
(2) Intocmirea planurilor de interventie pentru constructiile in care sunt inglobate spatii comerciale reprezinta obligatia proprietarului constructiei, ca integrator al tuturor masurilor de aparare impotriva incendiilor la nivelul obiectivului.
(3) Modelul structurii cadru a planului de interventie este prevazut in anexa nr. 3 la Normele generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2007.
Art. 18.
Planurile de protectie impotriva incendiilor se actualizeaza ori de cate ori este cazul, in functie de conditiile reale.
Art. 19.
(1) Personalul prevazut la art. 6, care isi desfasoara activitatea in spatiile pentru comert a caror suprafata desfasurata este mai mare de 400 m2, are urmatoarele obligatii principale:
a) indruma si controleaza modul de aplicare a prevederilor legale pentru apararea impotriva incendiilor, in cadrul operatorului economic unde a fost desemnat;
b) participa la controlul pe linia apararii impotriva incendiilor desfasurat de inspectorii de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru situatii de urgentajudetene/al municipiului Bucuresti;
c) identifica pericolele de incendiu care pot sa apara la nivelul acestor tipuri de unitati;
d) informeaza proprietarul asupra deficientelor pe linia apararii impotriva incendiilor constatate pe timpul controlului si face propuneri de inlaturare a deficientelor constatate;
e)instruieste, in limita competentelor detinute, personalul angajat si personalul care desfasoara activitati de prestari servicii/intretinere;
f) participa, in limita atributiilor conferite, la evacuarea utilizatorilor in caz de incendiu;
g) asigura intocmirea, completarea si reactualizarea planurilor de protectie impotriva incendiilor si verifica periodic nivelul de cunoastere a acestora de catre personal;
h) informeaza operativ, dupa caz, proprietarul sau persoana care administreaza spatiul respectiv privind problemele aparute pe linia apararii impotriva incendiilor, modul de solutionare a acestora si urmareste indeplinirea masurilor stabilite in acest scop;
i) participa, cu aprobarea proprietarului sau persoanei care administreaza spatiul respectiv, dupa caz, la actiuni pe tema apararii impotriva incendiilor -cursuri, instructaje, analize, organizate de catre inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti sau de catre alte entitati abilitate prin lege, si propune o rganizarea unor astfel de actiuni;
j) asigura tematica si desfasurarea activitatii de instruire periodica in domeniul apararii impotriva incendiilor a personalului propriu si informeaza, dupa caz, proprietarul sau persoana care administreaza spatiul respectiv asupra neregulilor constatate;
k) participa la evaluarea anuala a nivelului de aparare impotriva incendiilor, efectuat, dupa caz, de proprietarul sau persoana care administreaza spatiul respectiv, si propune alocarea de fonduri necesare pentru procurarea de mijloace tehnice noi de aparare impotriva incendiilor si pentru mentinerea functionalitatii celor existente;
l) verifica mentinerea mijloacelor de marcare si semnalizare in stare de functionare si amplasarea acestora conform modului stabilit ;
m) asigura intretinerea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor si a mijloacelor de semnalizare, conform prescriptiilor tehnice.
(2) Personalul prevazut la art. 6, care isi desfasoara activitatea in spatiile pentru comert a caror suprafata desfasurata este mai mica de 400 m2 , indeplineste obligatiile prevazute la alin. (1) lit. b) -e), g), h), j), l) si m).
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. g) si alin. (2), daca prin alte acte normative nu se stabileste altfel, in caz ul magazinelor cu o singura incapere nu se intocmesc planurile de evacuare a persoanelor.
Art. 20.
Personalul angajat are urmatoarele atributii principale:
a) sa respecte normele generale de aparare impotriva incendiilor, prevederile prezentelor dispozitii generale si masurile si regulile specifice stabilite de operatorul economic;
b) sa respecte instructiunile specifice de exploatare a aparatelor/echipamentelor aflate in dotarea operatorului economic;
c) sa participe, conform atributiilor sta bilite, la evacuarea personalului in conditii de siguranta;
d) sa intervina, conform instructiunilor specifice, pentru stingerea oricarui inceput de incendiu, utilizand mijloacele de aparare impotriva incendiilor din dotare.
Art. 21.
Personalul car e desfasoara activitati de prestari de servicii/intretinere are urmatoarele obligatii:
a) sa respecte, dupa caz, instructiunile/regulile specifice privind apararea impotriva incendiilor;
b) sa intervina, conform instructiunilor specifice, pentru stingerea oricarui inceput de incendiu, utilizand mijloacele de aparare impotriva incendiilor din dotare;
c) sa nu aduca in stare de neutilizare instalatiile de protectie impotriva
incendiilor si mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor;
d) sa nu aduca in stare de neutilizare mijloacele de semnalizare destinate apararii impotriva incendiilor.
Art. 22.
Cumparatorul are urmatoarele obligatii principale:
a) sa respecte, dupa caz, instructiunile/regulile specifice privind apararea impotriva incendiilor, aduse la cunostinta sub orice forma de catre proprietar;
b) sa nu aduca in stare de neutilizare instalatiile de protectie impotriva incendiilor si mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor;
c) sa nu aduca in stare de neutilizare mijloacele de semnalizare destinate apararii impotriva incendiilor;
d) sa respecte toate mesajele transmise in caz de incendiu.
Art. 23.
(1) La intocmirea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor la spatiile pentru comert se tine seama, in principal, de:
a) specificul activitatilor care se desfasoara in spatiile respective;
b) categoria de utilizatori care trebuie sa le cunoasca si sa le aplice;
c) includerea regulilor de prevenire a incendiilor si enumerarea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor din dotarea sau echiparea constructiilor;
d) modalitatile practice de evacuare a utilizatorilor;
e) dotarea cu mijloace de interventie adecvate pentru stingerea incendiului, necesare personalului de interventie propriu si extern.
(2) Instructiunile de aparare impotriva incendiilor se elaboreaza de catre personalul prevazut la art. 6 si se pastreaza de catre acesta, dupa aprobarea de catre proprietar.
(3) Extrase din instructiunile de aparare impotriva incendiilor, cuprinzand prevederile specifice, se afiseaza la fiecare loc de munca, prin grija personalului prevazut la art. 6.
(4) Extrase din instructiunile de aparare impotriva incendiilor pentru cumparatori se afiseaza in locuri vizibile, prin grija personalului prevazut la art. 6.
Art. 24.
Controlul intern de prevenire a incendiilor la nivelul spatiilor pentru comert, executat de personalul prevazut la art. 6, se finalizeaza prin documente scrise, in care se consemneaza cel putin:
a) spatiile pentru comert sau instalatiile care au fost supuse controlului;
b) constatarile rezultate din teren;
c) propuneri de masuri si actiuni de inlaturare a deficientelor si de imbunatatire a activitatii.
Art. 25.
Prin amplasare si functionare, spatiile comerciale inglobate in alte constructii nu trebuie sa afecteze securitatea la incendiu a constructiei
Capitolul III
Reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor
Sectiunea 1
Reguli generale de aparare impotriva incendiilor
Art. 26.
Masurile generale de prevenire a incendiilor la exploatarea spatiilor pentru comert privesc:
a) controlul/supravegherea din punctul de vedere al prevenirii incendiilor, pe timpul desfasurarii si dupa incheierea activitatilor;
b) stabilirea masurilor tehnico-organizatorice in vederea reducerii riscului de incendiu;
c) mentinerea conditiilor realizate prin proiect pentru evacuarea utilizatorilor in siguranta si pentru securitatea echipelor de interventie in cazul izbucnirii unui incendiu;
d) intretinerea in stare operativa a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor.
Art. 27
In cadrul spatiilor pentru comert trebuie sa fie asigurate marcarea si semnalizarea:
a) cailor de acces, evacuare si interventie;
b) locurilor pentru fumat, in conditiile legii;
c) mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor.
Art. 28.
(1) In spatiile pentru comert fumatul este interzis, cu exceptialocurilor special amenajate, in conditiile legii.
(2) Acest lucru se marcheaza la intrarea/intrarile in cladire, prin afisarea, in conformitate  cu prevederile standardelor specifice, a simbolisticii si a sintagmei „FUMATUL INTERZIS“.
Art. 29.
(1) Usile, caile de acces si locurile de depozitare utilizate de serviciul de interventie pentru desfasurarea activitatilor de salvare si stingere a incendiilor trebuie sa fie accesibile in orice anotimp si in orice conditii.
(2) Orice utilizator aflat in spatiul pentru comert trebuie sa aiba acces liber si nerestrictionat la caile de evacuare in caz de incendiu.
Art. 30.
(1) Se interzice blocarea sau diminuarea gabaritului cailor de acces prin depozitarea de marfuri sau ambalaje.
(2) Este obligatorie verificarea zilnica a cailor de evacuare, pentru mentinerea acestora in stare de practicabilitate.
Art. 31
Pe intregul traseu de evacuare din spatiile pentru comert se interzic urmatoarele:
a) montarea de oglinzi, perdele, praguri sau alte elemente care pot crea confuzie in perceperea traseului de evacuare;
b) amplasarea de dozatoare pentru sucuri/cafea, amenajarea de boxe sau depozitarea de materiale pe holuri, in casele de scari, sub rampele scarilor;
c) amenajarea unor locuri de munca sau activitati pe caile de evacuare, inclusiv cele cu caracter de amenajare temporara, cum ar fi: expozitie/prezentare a unor produse promotionale, care reduc gabaritul acestora si care nu sunt prevazute in proiect;
d) amplasarea de decoratiuni realizate din materiale combustibile.
Art. 32.
(1) Caile de evacuare a spatiilor pentru comert nu trebuie sa conduca spre spatii din care vacuarea nu se poate continua.
(2) Se interzice blocarea in pozitie deschisa a usilor caselor de scari, de pe coridoare, a celor cu dispozitive de autoinchidere cu rol de a opri patrunderea fumului si gazelor fierbinti pe caile de evacuare.
(3) Pe timpul desfasurarii activitatii in spatiile pentru comert se interzice incuierea usilor de pe traseele de evacuare a utilizatorilor.
(4) Se interzice mascarea indicatoarelor si a panourilor de marcare a cailor de evacuare, a corpurilor de iluminat de siguranta pentru evacuare, butoanelor de semnalizare, detectoarelor, capetelor sprinkler, stingatoarelor de incendiu cu decoratiuni, postere, afise sau bannere publicitare si alte materiale similare sau
Art. 33.
(1) Indiferent de sezon, caile de acces si interventie se intretin pentru a fi practicabile, curate si libere de orice obstacole, materiale, utilaje, ambalaje, zapada, care ar putea impiedica interventia operativa pentru stingerea incendiilor.
(2) Mentinerea in stare de practicabilitate a cailor de evacuare si interventie reprezinta obligatia proprietarului constructiei in care sunt inglobate spatiile pentru comert.
Art. 34.
Caile de evacuare trebuie sa permita evacuarea in siguranta a persoanelor cu dizabilitati motorii.
Art. 35.
(1) Verificarea iluminatului de siguranta, intretinerea si mentinerea acestuia in stare de functionare, in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, se asigura de catre personalul prevazut la art. 6.
(2) Executarea compartimentarilor interioare temporare in cadrul spatiilor pentru comert nu trebuie sa afecteze iluminatul de siguranta. In situatia executarii unor astfel de compartimentari este obligatorie dispunerea, suplimentar, de corpuri de iluminat pentru iluminatul de siguranta.
Art. 36.
(1) Orice deficienta constatata la sistemul de alarmare in caz de incendiu cu mesaj preinregistrat, daca acesta exista, se remediaza imediat.
(2) Verificarea functionalitatii sistemului de alarmare mentionat la alin. (1) la spatiile pentru comert se face zilnic de catre personalul prevazut la art. 6.
Art. 37.
(1) Exploatarea sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, masinilor si utilajelor de orice categorie se face conform reglementarilor tehnice specifice si instructiunilor producatorilor.
(2) Exploatarea mijloacelor tehnice prevazute la alin. (1) cu defectiuni, improvizatii sau fara protectia corespunzatoare fata de materialele sau substantele combustibile din spatiul in care sunt utilizate este interzisa.
(3) La utilizarea mijloacelor tehnice prevazute la alin. (1) este obligatorie respectarea instructiunilor de functionare, verificare si intretinere, precum si a masurilor specifice de aparare impotriva incendiilor, emise si aprobate potrivit legii.
Art. 38.
(1) In spatiile pentru comert pot fi pastrate pentru curatenie, igienizare, deparazitare, dezinsectie, in bidoane ermetic inchise si in locuri special amenajate, lichide inflamabile in cantitate totala de maximum 25 l.
(2) Curatatea pardoselii, parchetului, dusumelelor, mochetelor etc. cu benzina, neofalina sau alte lichide inflamabile este interzisa.
Art. 39.
(1) Mentinerea in stare de functionare a instalatiilor si sistemelor de captare si scurgere la pamant a descarcarilor electrice atmosferice este obligatorie.
(2) Utilizarea sistemelor de captare si scurgere la pamant a electricitatii statice, conform instructiunilor specifice si reglementarilor tehnice, este obligatorie.
Art. 40
(1) Produsele si materialele combustibile se amplaseaza la distanta de siguranta fata de sursele de caldura ori se protejeaza astfel incat sa nu fie posibila aprinderea lor.
(2) Se interzic folosirea sobelor si a altor mijloace de incalzire defecte, cu improvizatii, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum si aprinderea focului utilizandu-se lichide inflamabile.
(3) Verificarea, repararea, izolarea termica si curatarea periodica a cosurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii .
Art. 41.
(1) Pe timpul depozitarii, manipularii si expunerii produselor sau substantelor combustibile, se tine seama de proprietatile fizico-chimice ale acestora, astfel incat la contactul dintre ele sa nu se produca ori sa nu se propage incendiul.
(2) Produsele si substantele combustibile se manipuleaza si se depoziteaza in ambalaje adecvate, realizate si inscriptionate corespunzator, in vederea identificarii riscurilor de incendiu si stabilirii procedeelor si substantelor de stingere sau de neutralizare adecvate.
(3) Dispunerea materialelor periculoase in depozit se face potrivit planului de depozitare.
(4) La elaborarea planurilor de interventie se tine seama de compatibilitatea produselor sau substantelor combustibile cu substantele de stingere.
Art. 42.
(1) Deseurile se indeparteaza prin metode si mijloace adecvate, obligatoriu la terminarea programului de lucru, si se depun in locuri special destinate depozitarii sau distrugerii lor, stabilite de persoana care administreaza spatiul, potrivit prevederilor legislatiei specifice in vigoare.
(2) Deseurile si ambalajele combustibile care se reutilizeaza se depoziteaza, cu asigurarea distantelor de siguranta fata de cladiri, in functie de natura si de proprietatile fizico-chimice ale acestora.
(3) Deseurile si ambalajele combustibile care nu se reutilizeaza se inlatura si se distrug conform reglementarilor specifice.
(4) Se interzice fumatul in spatiile de colectare a ambalajelor si deseurilor combustibile.
Art. 43.
Materialele si substantele care prezinta pericol de autoaprindere se pastreaza conform instructiunilor producatorului, luandu-se masuri de control si prevenire a fenomenului de autoaprindere.
Art. 44.
Toate instalatiile/conductele prin care circula substante lichide sau gaze se marcheaza prin culori specifice de identificare a naturii substantei, respectiv a pericolului pe care il reprezinta aceasta, prevazute de normele tehnice specifice.
Art. 45.
(1) Lucrarile de termoprotectie/ignifugare se executa numai de catre personal autorizat, conform normelor tehnice specifice.
(2) Calitatea lucrarilor executate se certifica prin documente emise conform reglementarilor in vigoare.
(3) Lucrarile de termoprotectie/ignifugare aplicate pe elementele de constructi esi/sau pe structurile din alcatuirea constructiilor protejate/tratate se executa cu periodicitatea impusa de reglementarile tehnice specifice si instructiunile producatorului.
Art. 46.
Elementele de limitare a propagarii incendiului, de izolare termica si de etansare la fum si la gaze fierbinti din alcatuirea constructiilor si a instalatiilor se mentin permanent in buna stare, pentru a-si indeplini rolul stabilit.
Art. 47.
In spatiile pentru comert, cantitatile de materiale si de substante combustibile utilizate nu trebuie sa conduca la depasirea densitatii sarcinii termice stabilite prin reglementari tehnice sau prin documentatiile tehnice de proiectare.
Art. 48.
Lucrarile de verificare, reparare si intretinere a dispozitivelor, echipamente lor, instalatiilor si sistemelor destinate apararii impotriva incendiilor se executa numai de personal autorizat.
Art. 49.
(1) In perioadele caniculare sau secetoase si in cele premergatoare sezonului rece, persoana care administreaza spatiul asigura, prin personalul cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, elaborarea si punerea in aplicare a unor programe speciale de masuri specifice de prevenire a incendiilor.
(2) Masurile specifice in perioadele caniculare sau secetoase cuprind, in principal, urmatoarele:
a) identificarea si nominalizarea sectoarelor de activitate in care creste riscul de incendiu in conditiile caracteristice temperaturilor ridicate si lipsei de precipitatii;
b) interzicerea utilizarii focului deschis in zone le afectate de uscaciune avansata;
c) asigurarea protejarii fata de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor si a altor tipuri de ambalaje care contin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbra;
d) asigurarea si verificarea zilnica a rezervelor de apa pentru incendiu.
(3) Masurile specifice inainte de inceperea sezonului rece cuprind, in principal, urmatoarele:
a) controlul instalatiilor, al sistemelor de incalzire existente si al componentelor acestora (surse de caldura, conducte, corpuri si elemente de incalzire, sobe, cosuri si canale de fum etc.), inlaturandu-se defectiunile constatate si asigurandu-se functionarea la parametrii normali; prin depozitarea diferitelor materiale.
Art. 33.
(1) Indiferent de sezon, caile de acces si interventie se intretin
pentru a fi practicabile, curate si libere de orice obstacole, materiale, utilaje,
ambalaje, zapada, care ar putea impiedica interventia operativa pentru stingerea
incend
iilor.
(2) Mentinerea in stare de practicabilitate a cailor de evacuare si interventie
reprezinta obligatia proprietarului constructiei in care sunt inglobate spatiile
pentru comert.
Art. 34.

Caile de evacuare trebuie sa permita evacuarea in sigura
nta a
persoanelor cu dizabilitati motorii.
Art. 35.
(1) Verificarea iluminatului de siguranta, intretinerea si mentinerea acestuia in stare de functionare, in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, se asigura de catre personalul prevazut la art. 6.
(2) Executarea compartimentarilor interioare temporare in cadrul spatiilor pentru comert nu trebuie sa afecteze iluminatul de siguranta. In situatia executarii unor astfel de compartimentari este obligatorie dispunerea, suplimentar, de corpuri de iluminat pentru iluminatul de siguranta.
Art. 36.
(1) Orice deficienta constatata la sistemul de alarmare in caz de incendiu cu mesaj preinregistrat, daca acesta exista, se remediaza imediat.
(2) Verificarea functionalitatii sistemului de alarmare mentionat la alin. (1) la spatiile pentru comert se face zilnic de catre personalul prevazut la art. 6.
Art. 37.
(1) Exploatarea sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, masinilor si utilajelor de orice categorie se face conform reglementarilor tehnice specifice si instructiunilor producatorilor.
(2) Exploatarea mijloacelor tehnice prevazute la alin. (1) cu defectiuni, improvizatii sau fara protectia corespunzatoare fata de materialele sau substantele combustibile din spatiul in care sunt utilizate este interzisa.
(3) La utilizarea mijloacelor tehnice prevazute la alin. (1) este obligatorie respectarea instructiunilor de functionare, verificare si intretinere, precum si a masurilor specifice de aparare impotriva incendiilor, emise si aprobate potrivit legii.
Art. 38.
(1) In spatiile pentru comert pot fi pastrate pentru curatenie, igienizare, deparazitare, dezinsectie, in bidoane ermetic inchise si in locuri special amenajate, lichide inflamabile in cantitate totala de maximum 25 l.
(2) Curatarea pardoselii, parchetului, dusumelelor, mochetelor etc. cu benzina, neofalina sau alte lichide inflamabile este interzisa.
Art. 39.
(1) Mentinerea in stare de functionare a instalatiilor si sistemelor de captare si scurgere la pamant a descarcarilor electrice atmosferice este obligatorie.
(2) Utilizarea sistemelor de captare si scurgere la pamant a electricitatii statice, conform instructiunilor specifice si reglementarilor tehnice, este obligatorie.
Art. 40
(1) Produsele si materialele combustibile se amplaseaza la distanta de siguranta fata de sursele de caldura ori se protejeaza astfel incat sa nu fie posibila aprinderea lor.
(2) Se interzic folosirea sobelor si a altor mijloace de incalzire defecte, cu improvizatii, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum si aprinderea focului utilizandu-se lichide inflamabile.
(3) Verificarea, repararea, izolarea termica si curatarea periodica a cosurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii .
Art. 41.
(1) Pe timpul depozitarii, manipularii si expunerii produselor sau substantelor combustibile, se tine seama de proprietatile fizico-chimice ale acestora, astfel incat la contactul dintre ele sa nu se produca ori sa nu se propage incendiul.
(2) Produsele si substantele combustibile se manipuleaza si se depoziteaza in ambalaje adecvate, realizate si inscriptionate corespunzator, in vederea identificarii riscurilor de incendiu si stabilirii procedeelor si substantelor de stingere sau de neutralizare adecvate.
(3) Dispunerea materialelor periculoase in depozit se face potrivit planului de depozitare.
(4) La elaborarea planurilor de interventie se tine seama de compatibilitatea produselor sau substantelor combustibile cu substantele de stingere.
Art. 42.
(1) Deseurile se indeparteaza prin metode si mijloace adecvate, obligatoriu la terminarea programului de lucru, si se depun in locuri special destinate depozitarii sau distrugerii lor, stabilite de persoana care administreaza spatiul, potrivit prevederilor legislatiei specifice in vigoare.
(2) Deseurile si ambalajele combustibile care se reutilizeaza se depoziteaza, cu asigurarea distantelor de siguranta fata de cladiri, in functie de natura si de proprietatile fizico-chimice ale acestora.
(3) Deseurile si ambalajele combustibile care nu se reutilizeaza se inlatura si se distrug conform reglementarilor specifice.
(4) Se interzice fumatul in spatiile de colectare a ambalajelor si deseurilor combustibile.
Art. 43.
Materialele si substantele care prezinta pericol de autoaprindere se pastreaza conform instructiunilor producatorului, luandu-se masuri de control si prevenire a fenomenului de autoaprindere.
Art. 44.
Toate instalatiile/conductele prin care circula substante lichide sau gaze se marcheaza prin culori specifice de identificare a naturii substantei, respectiv a pericolului pe care il reprezinta aceasta, prevazute de normele tehnice specifice.
Art. 45.
(1) Lucrarile de termoprotectie/ignifugare se executa numai de catre personal autorizat, conform normelor tehnice specifice.
(2) Calitatea lucrarilor executate se certifica prin documente emise conform reglementarilor in vigoare.
(3) Lucrarile de termoprotectie/ignifugare aplicate pe elementele de constructie si/sau pe structurile din alcatuirea constructiilor protejate/tratate se executa cu periodicitatea impusa de reglementarile tehnice specifice si instructiunile producatorului.
Art. 46.
Elementele de limitare a propagarii incendiului, de izolare termica si de etansare la fum si la gaze fierbinti din alcatuirea constructiilor si a instalatiilor se mentin permanent in buna stare, pentru a-si indeplini rolul stabilit.
Art. 47.
In spatiile pentru comert, cantitatile de materiale si de substante combustibile utilizate nu trebuie sa conduca la depasirea densitatii sarcinii termice stabilite prin reglementari tehnice sau prin documentatiile tehnice de proiectare.
Art. 48.
Lucrarile de verificare, reparare si intretinere a dispozitivelor, echipamente lor, instalatiilor si sistemelor destinate apararii impotriva incendiilor se executa numai de personal autorizat.
Art. 49.
(1) In perioadele caniculare sau secetoase si in cele premergatoare sezonului rece, persoana care administreaza spatiul asigura, prin personalul cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, elaborarea si punerea in aplicare a unor programe speciale de masuri specifice de prevenire a incendiilor.
(2) Masurile specifice in perioadele caniculare sau secetoase cuprind, in principal, urmatoarele:
a) identificarea si nominalizarea sectoarelor de activitate in care creste riscul de incendiu in conditiile caracteristice temperaturilor ridicate si lipsei de precipitatii;
b) interzicerea utilizarii focului deschis in zone le afectate de uscaciune avansata;
c) asigurarea protejarii fata de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor si a altor tipuri de ambalaje care contin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbra;
d) asigurarea si verificarea zilnica a rezervelor de apa pentru incendiu.
(3) Masurile specifice inainte de inceperea sezonului rece cuprind, in principal, urmatoarele:
a) controlul instalatiilor, al sistemelor de incalzire existente si al componentelor acestora (surse de caldura, conducte, corpuri si elemente de incalzire, sobe, cosuri si canale de fum etc.), inlaturandu-se defectiunile constatate si asigurandu-se functionarea la parametrii normali;
b) protejarea contra inghetului a componentelor instalatiilor de stingere cu apa;
c) asigurarea uneltelor si accesoriilor pentru deszapezirea cailor de acces, de evacuare si de interventie.
Art. 50.
Persoana care administreaza spatiul, prin persoanele responsabile cu activitatea de aparare impotriva incendiilor, are obligatia de a asigura mentinerea permanenta in stare de functionare a hidrantilor exteriori de incendiu, aaccesibilitatii catre acestia, precum si protectia impotriva lovirii de catre autovehicule.
Art. 51
La terminarea programului de lucru, in spatiile pentru comert in care incalzirea se face cu sobe, cu sau fara acumulare de caldura, se intrerupe functionarea acestora.
Sectiunea a 2
a Spatii de expunere si comercializare a produselor
Art. 52.
(1) Materialele pe ntru standurile de expozitie si vanzare din spatiile accesibile cumparatorilor se confectioneaza din produse cu clasa de reactie la foc minim B, s1, d1.
(2) Decoratiunile din materiale combustibile se amplaseaza la distante de siguranta fata de sursele de caldura ori se protejeaza astfel incat sa nu fie posibila aprinderea lor.
Art. 53.
Pentru evacuarea persoanelor din spatiile de expunere si comercializare a produselor, in caz de incendiu, se asigura urmatoarele masuri principale:
a) amplasarea raioanelor cu produse pentru copii sau a produselor care prezinta pericol de incendiu in locuri usor evacuabile (parter, etajul 1);
b) organizarea si instruirea personalului cu activitate in zona de comercializare a produselor cu privire la evacuarea utilizatorilor, in conditii de securitate, fara generarea fenomenului de panica;
c) marcarea si mentinerea practicabila a cailor de evacuare;
d) asigurarea bunei functionari a iluminatului de siguranta pentru evacuare;
e) asigurarea functionarii ascensoarelor de pompieri.
Art. 54.
Instalatiile electrice necesare pentru functionarea firmelor, vitrinelor si reclamelor luminoase din spatiile de expunere a produselor se verifica periodic.
Art. 55.
In cazul utilizarii panourilor, afiselor si benzilor publicitare temporare in spatiile de expunere a produselor se respecta, in principal, urmatoarele:
a) amplasarea trebuie sa se realizeze astfel incat acestea sa nu mascheze indicatoarele si panourile de securitate la incendiu sau sa ingreuneze accesul catre mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor;
b) se interzice ca inscriptiile sau semnele utilizate in panourile sau afisele publicitare sa aiba o culoare ori forma care ar permite confuzia cu indicatoarele si panourile de securitate la incendiu;
c) materialele utilizate la confectionarea panourilor trebuie sa fie din produse cu clasa de reactie la foc minim B, d1 si s0.
Art. 56.
(1) Standurile temporare pentru promotiile de vanzare a unor produse se amplaseaza in locurile speci al destinate prin proiect.
(2) Se interzice amplasarea standurilor prevazute la alin. (1) pe caile de evacuare.
(3) Se interzice amplasarea standurilor daca acestea blocheaza sau ingreuneaza accesul catre mijloacele tehnice de prima interventie.
Art. 57.
(1) Se interzice utilizarea sau efectuarea de demonstratii privind functionarea aparatelor care folosesc combustibil lichid, solid sau gazos.
(2) Se interzice functionarea motoarelor termice in spatiile accesibile publicului.
Art. 58.
In spatiile accesibile utilizatorilor se interzice efectuarea de demonstratii sau promovarea comerciala a unor produse care produc fum, utilizeaza lichide/gaze combustibile si/sau inflamabile.
Art. 59.
In spatiile destinate verificarii functionarii produselor comercializate se asigura urmatoarele masuri:
a) se verifica functionarea produselor comercializate numai de catre personalul special instruit pentru aceasta activitate;
b) se interzice aglomerarea spatiilor pentru probe cu alte marfuri care nu sunt destinate a fi verificate.
Art. 60.
In locurile in care se executa verificarea functionarii produselor comercializate, la terminarea programului, se opreste alimentarea cu energie electrica a aparaturii a carei functionare nu mai este necesara.
Sectiunea a 3
a Spatii de comercializare a produselor pirotehnice/artificiilor
Art. 61.
In spatiile pentru comert se pot comercializa produse pirotehnice/artificii, in conditiile legii.
Art. 62.
Spatiile de depozitare trebuie sa fie independente fata de constructia in care se comercializeaza produse pirotehnice/artificii.
Art. 63.
Se interzice pastrarea sau depozitarea produselor pirotehnice/artificiilor in alte ambalaje decat in cele originale care asigura nivelul de securitate corespunzator.
Art. 64.
L a depozitarea si comercializarea produselor pirotehnice/artificiilor este obligatorie respectarea reglementarilor specifice si instructiunile producatorului.
Art. 65.
Se interzice depozitarea sau pastrarea materialelor usor inflamabile in depozitele si spatiile de comercializare a produselor pirotehnice/artificiilor.
Art. 66.
Produsele pirotehnice/artificiile ambalate se amplaseaza si se depoziteaza astfel incat:
a) sa poata fi evacuate usor in caz de incendiu;
b) sa se afle la distante de siguranta fata de sursele de caldura si de conductorii electrici.
Art. 67.
Pe timpul programului, prezenta permanenta a personalului care deserveste spatiul de comercializare a produselor pirotehnice/artificiilor este obligatorie.
Art. 68.
Instruirea personalului de deservire a spatiului de comercializare a produselor pirotehnice/artificiilor, in ceea ce priveste masurile specifice de aparare impotriva incendiilor si exploziilor, este obligatorie.
Art. 69.
La terminarea programului, in spatiul de comercializare a produselor pirotehnice/artificiilor se iau masuri suplimentare pentru asigurarea sigurantei spatiului si pentru eliminarea eventualelor surse cu potential de aprindere a materialelor din spatiul respectiv.
Sectiunea a 4
a. Farmacii si spatii de depozitare a produselor farmaceutice
Art. 70.
Pentru farmacii si spatiile de depozitare a produselor farmaceutice, suplimentar fata de regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor stabilite in prezentele dispozitii generale, se respecta si urmatoarele:
a) pastrarea si depozitarea produselor farmaceutice se face in functie de natura, forma, dimensiunile, modul de ambalare, comportarea la foc si proprietatile fizico-chimice, fara a depasi sarcina termica prevazuta de proiectant;
b) produsele farmaceutice care in combinatie cu altele prezinta pericol de incendiu se depoziteaza astfel incat sa nu fie asigurat contactul intre ele nici chiar accidental;
c) etichetarea si marcarea recipientelor in care se pastreaza substante farmaceutice se realizeaza conform prevederilor legale in vigoare;
d) depozitarea produselor farmaceutice se face cu respectarea distantelor normate fata de instalatiile electrice, de incalzire, surse de foc/caldura etc.;
e) depozitarea substantelor sau produselor farmaceutice se face in ambalajele indicate de producator;
f) dispunerea produselor farmaceutice in spatiile de depozitare se face potrivit planului de depozitare, acolo unde este cazul;
g) pastrarea si depozitarea a ltor materiale in spatiile de depozitare a produselor farmaceutice sunt interzise.
Sectiunea a 5
a Spatii de depozitare
Art. 71.
La depozitarea materialelor se tine seama de proprietatile fizico-chimice ale acestora -gradul de periculozitate, sensibilitatea la caldura, la fum sau la umezeala, reactia fata de alte materiale, posibilitatea de aprindere, precum si de substantele care pot fi utilizate la stingerea incendiilor etc.
Art. 72.
Produsele, materialele si ambalajele depozitate in interiorul spatiilor de depozitare sau pe suprafetele de teren aferente se amplaseaza pe stive, grupe sau sectoare, astfel incat sa se asigure spatiile de siguranta si acces intre stivele de marfuri, caile de acces pentru folosirea masinilor si utilajelor de interventie in caz de incendiu etc.
Art. 73.
Culoarele de acces intre stivele de marfuri din interiorul incaperilor de depozitare se delimiteaza si marcheaza.
Art. 74.
(1) Stivele de marfuri sau rafturile pentru depozitarea marfurilor se dispun a stfel incat  spatiile de siguranta sau acces sa corespunda cu pozitia pe verticala a corpurilor de iluminat.
(2) In zonele in care masurile prevazute la alin. (1) sunt imposibil de realizat, se pastreaza un spatiu de siguranta de cel putin 0,50 m de la limita superioara a stivelor de marfuri si pana la nivelul corpurilor de iluminat.
Art. 75.
Atat in interiorul spatiilor de depozitare, cat si pe suprafetele de teren folosite pentru depozitarea marfurilor si ambalajelor se pastreaza in permanenta ordine si curatenie.
Art. 76.
Se interzice folosirea in spatiile de depozitare a resourilor si radiatoarelor electrice, precum si a lampilor electrice defecte sau neasigurate cu protectie adecvata.
Art. 77.
Este interzis a se pastra in spatiile de depozitare obiecte straine de inventarul depozitului.
Art. 78.
Personalul spatiilor de depozitare asigura supravegherea, conform instructiunilor furnizorului, a materialelor periculoase.
Art. 79.
Pe toata suprafata spatiului de depozitare se interzic aprinderea si utilizarea focului de orice natura, precum si fumatul.
Art. 80.
Lucrarile cu foc deschis se executa numai pe baza permisului de lucru cu foc si numai cu indicarea persoanelor raspunzatoare de masurile ce trebuie luate pentru apararea impotriva incendiilor.
Art. 81.
In spatiile de livrare si receptie a marfurilor/produselor, precum si in apropierea acestora se asigura urmatoarele masuri principale:
a) se interzice utilizarea focului deschis;
b) se interzice fumatul;
c) se interzice pastrarea unor cantitati de materiale mai mari decat capacitatea maxima admisa, care pot ingreuna evacuarea personalului din spatiul respectiv;
d) se interzice blocarea gurilor de evacuare a sistemului de ventilare, acolo unde acesta este prevazut, cu diverse marfuri, produse sau alte materiale;
e) se indeparteaza imediat toate deseurile sau alte materiale combustibile care nu au legatura cu activitatea care se desfasoara in spatiul respectiv.
Sectiunea a 6
a Spatii destinate exclusiv instalatiilor frigorifice
Art. 82
Instalatiile frigorifice se amplaseaza in incaperi aerisite, in care se interzice accesul cu surse de foc deschis.
Art. 83
Se interzice functionarea instalatiei electrice fara a se asigura etanseitatea tablouri lor electrice, in cazul in care acestea se afla in interiorul sau imediata vecinatate a salii masinilor.
Art. 84
Se interzic depozitarea si pastrarea in spatiul destinat instalatiilor frigorifice a materialelor sau lichidelor care nu au legatura cu a ctivitatea desfasurata in acesta.
Art. 85.
Se evita scurgerea uleiului pe pardoselile acestor spatii, iar in caz de nevoie, acesta se indeparteaza utilizandu-se detergenti.
Art. 86.
(1) Exploatarea instalatiilor frigorifice se face numai de personal calificat.
(2) Verificarea, controlul si repararea instalatiilor frigorifice se fac numai de personal autorizat.
Sectiunea a 7
a Spatii cu destinatii administrative
Art. 87.
In spatiile cu destinatii administrative activitatea se organizeaza astfel incat sa nu se creeze aglomerari de persoane si supraincarcare cu mobilier si echipamente specifice care sa ingreuneze sau sa blocheze evacuarea in caz de incendiu.
Art. 88
(1) Se interzice depozitarea materialelor si lichidelor combustibile in poduri, subsoluri, pe culoare, in casele scarilor si pe alte cai de evacuare a acestora, care sa impiedice evacuarea sau sa mareasca pericolul de incendiu.
(2) Se interzice amenajarea de boxe in casele scarilor, sub rampele scarilor sau in podurile
cladirilor.
Art. 89.
Se interzic fumatul si utilizarea focului deschis, precum si utilizarea mijloacelor de iluminat cu flacara deschisa in spatiile in care se desfasoara activitati administrative, in podurile, arhivele si magaziile acestora si in al te locuri cu risc de incendiu din constructiile in care acestea sunt amplasate.
Art. 90.
Pe timpul exploatarii spatiilor in care se desfasoara activitati administrative trebuie luate masuri pentru inlaturarea si/sau reducerea la minim a pericolului de incendiu, prin limitarea, la strictul necesar, a cantitatilor de materiale combustibile si eliminarea eventualelor surse cu potential de aprindere a acestora.
Art. 91.
La terminarea programului de lucru se deconecteaza aparatele/sistemele de incalzire /ventilatie/ climatizare locala, se intrerupe iluminatul artificial si se opreste alimentarea cu energie electrica a calculatoarelor si a altor aparate cu alimentare electrica care nu necesita functionare permanenta.
Sectiunea a 8a Spatii cu destinatii auxiliare si conexe
Art. 92. (1) In spatiile destinate centralelor termice, instalatiilor sanitare, centralelor de ventilare si climatizare, instalatiilor electrice si instalatiilor de gaze se interzic depozitarea materialelor si amplasarea de mobil ier sau alte obiecte similare.
(2) In spatiile prevazute la alin. (1) se respecta si prevederile reglementarilor tehnice specifice.
Art. 93.
Pe timpul exploatarii instalatiilor aferente constructiilor si instalatiilor utilitare se respecta instructiunile si regulile de utilizare a echipamentului/masinii, stabilite de proiectanti si de producatori, precum si masurile de aparare impotriva incendiilor prevazute in reglementarile tehnice specifice in vigoare.
Capitolul IV
Evacuarea in caz de incendiu
Sectiunea 1
Prevederi generale
Art. 94.
Proprietarul spatiilor pentru comert are urmatoarele obligatii privind evacuarea in caz de incendiu:
a) stabileste modalitatile si procedurile de evacuare a persoanelor si bunurilor, adaptate la categoria spatiului comercial;
b) stabileste atributii privind evacuarea persoanelor care nu se pot evacua singure;
c) asigura instruirea personalului propriu privind atributiile ce ii revin din organizarea evacuarii in caz de incendiu;
d) asigura mijloacele necesare evacuarii in caz de incendiu;
e) stabileste prioritatile in desfasurarea operatiunilor de evacuare in functie de personalul  propriu avut la dispozitie;
f) stabileste ordinea de salvare a bunurilor si materialelor.
Art. 95.
Personalul cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, prevazut la art. 6, are urmatoarele atributii privind evacuarea in caz de incendiu:
a) realizeaza instruirea personalului propriu privind atributiile ce ii revin din organizarea evacuarii in caz de incendiu;
b) conduce si coordoneaza actiunile cuprinse in organizarea evacuarii in caz de incendiu;
c) asigura amenajarea, daca este nevoie, a locurilor de evacuare pentru persoane si bunuri.
Art. 96
Personalul angajat are urmatoarele atributii privind asigurarea evacuarii in caz de incendiu:
a) participa la instruirea privind atributiile ce ii revin din organizarea evacuarii in caz de incendiu;
b) indeplineste actiunile ce ii revin cuprinse in organizarea evacuarii in caz de incendiu;
c) se subordoneaza, pe timpul actiunilor de evacuare, personalului cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor prevazut la art. 6.
Art. 97
Alarmarea in caz de incendiu a utilizatorilor se realizeaza cu mijloace adecvate fiecarui obiectiv si dinainte stabilite, astfel incat sa nu produca panica in randul acestora.
Art. 98.
(1) In situatia alarmarii in caz de incendiu a utilizatorilor prin mesaj preinregistrat, acesta trebuie sa fie codificat sau discret pentru a nu induce panica in randul persoanelor care se afla in spatiile pentru comert.
(2) Este obligatoriu ca mesajul preinregistrat sa fie cunoscut de catre intreg personalul din spatiul pentru comert.
Art. 99.
Personalul angajat trebuie sa cunoasca mijloacele de alarmare, alertare, evacuare, precum si modul de actionare in caz de incendiu.
Art. 100.
Pentru evacuarea in siguranta in caz de incendiu se iau masuri de instruire temeinica a personalului angajat privind:
a) modalitatile practice de asigurare a evacuarii utilizatorilor ori, dupa caz, a salvarii persoanelor care nu se pot evacua singure;
b) modalitatile practice de asigurare a salvarii obiectelor din cadrul obiectivului in cazul producerii unui incendiu, cu precizarea personalului nominalizat pentru salvarea, paza obiectelor evacuate, locurile de adapostire si, dupa caz, a mijloacelor tehnice alocate.
Art. 101.
Personalul angajat trebuie sa fie capabil in orice moment sa respecte instructiunile specifice in vederea punerii in aplicare a procedurii de evacuare a utilizatorilor.
Art. 102.
Evacuarea utilizatorilor se face:
a) in mod organizat, sub supravegherea personalului desemnat;
b) prin locurile dinainte stabilite, in baza planurilor de evacuare.
Art. 103.
Personalul angajat care isi desfasoara activitatea la casele de marcat trebuie sa indice utilizatorilor caile de evacuare.
Art. 104.
Pe timpul exercitiilor de evacuare se urmareste inclusiv nivelul de respectare a regulilor privind comportamentul personalului: evitarea panicii, a busculadelor si coordonarea actiunilor.
Sectiunea a 2a
Planificarea si executarea exercitiilor de evacuare in caz de incendiu
Art. 105.
Scopul principal al planificarii si executarii exercitiilor de alarmare/evacuare il reprezinta cunoasterea de catre personalul angajat a modului de actiune in caz de incendiu.
Art. 106
Exercitiile de alarmare/evacuare in caz de incendiu se planifica si se executa o data la 6 luni cu personalul propriu, in functie de formele de evacuare, si se pot organiza pentru intreaga constructie sau pe segmente inchiriate din aceasta.
Art. 107.
(1) Executarea exercitiilor de evacuare reprezinta obligatia persoanei care administreaza spatiul.
(2) Pentru constructiile in care sunt inglobate spatii comerciale, planificarea si organizarea exercitiilor de evacuare reprezinta obligatia proprietarului constructiei.
Art. 108.
Executarea exercitiilor de alarmare/evacuare in caz de incendiu se planifica si organizeaza in baza planurilor de evacuare.
Art. 109.
Planificarea si executarea exercitiilor de alarmare/evacuare sunt coordonate de personalul cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor si sunt conduse de persoana care administreaza spatiul.
Art. 110.
Fiecare exercitiu se finalizeaza cu analiza nivelului de cunoastere a obligatiilor ce revin personalului angajat, pe fiecare loc de munca.
Art. 111.
(1) Ipotezele, obiectivele, scopurile exercitiilor de alarmare/evacuare si, respectiv, obligatiile pe timpul desfasurarii exercitiului se prelucreaza cu personalul angajat.
(2) Pentru fiecare ipoteza, personalul angajat va fi verificat privind cunoasterea modului de actiune.
Art. 112.
(1) La finalizarea exercitiilor de alarmare/evacuare, persoana care administreaza spatiul, impreuna cu pe rsonalul prevazut la art. 6, analizeaza modul de desfasurare a acestora.
(2) Analiza efectuata este utilizata in reactualizarea planurilor de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta a salariatilor, precum si in reactualizarea planurilor de interventie, dupa caz.
Capitolul V
Echiparea si dotarea cu mijloace de protectie impotriva incendiilor
Art. 113.
Echiparea si dotarea constructiilor cu instalatii de protectie impotriva incendiilor si alte mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, stabilirea categoriilor, tipurilor si parametrilor specifici, precum si dimensionarea si amplasarea acestora se asigura conform prevederilor din proiectul tehnic al constructiei.
Art. 114.
Exploatarea si mentinerea in stare de functionare a instalatiilor de protectie impotriva incendiilor si a altor mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor se realizeaza in conformitate cu reglementarile tehnice specifice.
Art. 115.
Persoana care administreaza spatiul trebuie sa asigure existenta unui registru de control al instalatiilor de protectie impotriva incendiilor.
Art. 116.
(1) Proprietarul spatiului pentru comert sau persoana care administreaza spatiul desemnata de proprietar, in conditiile legii, este responsabil/responsabila pentru echiparea, dotarea, inspectarea, intretinerea si repararea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor in spatiile de folosinta comune.
(2) Locatarii au obligatiile mentionate la alin. (1), pentru spatiile inchiriate in spatiile pentru comert, daca prin contractul de inchiriere nu se prevede altfel.
Art. 117.
In spatiile pentru comert se utilizeaza numai mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor certificate sau agrementate in conformitate cu exigentele reglementarilor in domeniu.
Art . 118.-
Mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor utilizate de personalul angajat si/sau de fortele de interventie se amplaseaza cu respectarea urmatoarelor cerinte:
a) locurile de amplasare trebuie sa fie vizibile, usor accesibile, de exemplu: cai de evacuare, coridoare, holuri, in zonele iesirilor si alte asemenea spatii si la distante optime fata de focarele cele mai probabile;
b) inaltimea de montare si greutatea acestora trebuie sa fie pe masura capacitatilor fizice ale persoanelor care le utilizeaza;
c) trebuie sa fie bine fixate si sa nu impiedice evacuarea persoanelor in caz de incendiu.
Art. 119.
Locurile de amplasare a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor se indica prin marcaje sau panouri de semnalizare, conform prevederilor legale.
Art. 120.
Dotarea minima cu stingatoare de incendiu a categoriilor de spatii pentru constructii se asigura conform proiectului tehnic.
Art. 121.
(1) Pentru stingatoarele portative, documentele de referinta sunt Directiva 97/23/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislatiilor statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune si SR EN 3 (cu toate partile sale) sau reglementari echivalente ale statelor membre ale Uniunii Europene sau Turcia sau ale statelor AELS parte la acordul privind Spatiul Economic European.
(2) Referitor la performantele de stingere, acestea trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) stingatoarele cu CO2 sunt cel putin de capacitate/incarcat ura de minimum 2,5 kg;
b) stingatoarele cu pulbere sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 6 kg;
c) stingatoarele cu apa pulverizata/spuma sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 6 litri.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplica stingatoarelor cu performante de stingere echivalente care sunt fabricate si/sau comercializate legal intr-un stat membru al Uniunii Europene sau Turcia ori fabricate legal intr-un stat AELS parte la acordul privind Spatiul Economic European, in conformitate cu specificatiile normative in vigoare in aceste tari.
Art. 122.
In spatiile pentru comert care au suprafata sub 200 m2 se asigura dotarea cu cel putin doua stingatoare de incendiu.
Art. 123.
Dotarea cu stingatoare de incendiu pentru spatiile pentru comert inglobate in alte constructii se realizeaza de catre proprietarul constructiei respective, tinandu-se seama, in principal, de prevederile art. 124 -126.
Art. 124.
Se recomanda respectarea urmatoarelor valori ale distantelor si inaltimii de montare a stingatoarelor in perimetrul suprafetei protejate:
a) maximum 15 m, respectiv 20 m fata de cele mai importante focare de incendiu din clasele B si A;
b) maximum 1,4 m inaltime fata de pardoseala.
Art. 125.
Controlul starii de fun ctionare a instalatiilor de protectie impotriva incendiilor si a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor se executa, conform prevederilor cuprinse in reglementarile tehnice si in instructiunile tehnice elaborate de producatori/furnizori, de ca tre persoanele fizice si juridice atestate conform legii.
Capitolul VI
Dispozitii finale
Art. 126.
Dispozitiile generale se aplica cumulativ pentru fiecare caz -constructie, instalatii, amenajari si alte spatii aferente constructiilor -,indiferent de capitolul la care sunt prevazute, tinandu-se seama de cazul cel mai defavorabil si avandu-se in vedere si prevederile celorlalte acte normative specifice domeniului de aparare impotriva incendiilor, care nu sunt cuprinse in prezentele dispozitii.
Art. 127
Proprietarii spatiilor pentru comert pot stabili, in raport cu specificul acestora, si alte reguli si masuri privind apararea impotriva incendiilor.
Art. 128.
(1) In spatiile pentru comert este obligatorie organizarea, in conditiile legii , a activitatii de control intern al respectarii normelor de aparare impotriva incendiilor.
(2) Controlul intern privind respectarea normelor de aparare impotriva incendiilor poate fi executat de proprietarul constructiei, de conducatorii locurilor de munca si de personalul prevazut la art. 6 alin. (2), dupa caz.
Art. 129
Rezultatele controlului desfasurat de catre inspectorii de prevenire din inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti si de personalul cu atributii de control in domeniul apararii impotriva incendiilor sunt mentionate in procesele-verbale de control, se consemneaza in registrul de control si se analizeaza de persoanele care administreaza spatiul si personalul cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor.

Share Button