Categoria Legislatie SSM

HG 493/2006

 

Hotarâre nr. 493 din 12.04.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 380 din 03/05/2006

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,
Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

   SECTIUNEA 1
Obiectivul si domeniul de aplicare

   Art. 1. – Prezenta hotarâre stabileste cerintele minime pentru protectia lucratorilor împotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor, generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz.

Art. 2...

Detalii

HG 1051/2006

 

Hotărârea de Guvern nr. 1051/9.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 713 din 21/08/2006
Intrare in vigoare: 01/10/2006

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,
Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

    Art. 1. – Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare.

Art. 2. – Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 se aplică în întregime domeniului prevăzut la ...

Detalii

HG 1028/2006

 

Hotarârea nr. 1028 din 09/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 710 din 18/08/2006

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,
Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

   CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
   Art. 1. – Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă privind utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare definite la art. 4.
   Art. 2. – Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 se aplică în întregime domeniului prevăzut la art...
Detalii

HG 971/2006

 

Hotărârea de Guvern nr. 971/26.07.2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 683 din 09/08/2006

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,
Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

    Art. 1. – Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă.

Art. 2. – Prezenta hotărâre nu se aplică semnalizării prevăzute de reglementările referitoare la introducerea pe piaţă a substanţelor şi preparatelor periculoase, a produselor şi/sau a echipamentelor, cu excepţia cazului în care aceste reglementări fac referire în mod expres la acest lucru.

Detalii

HG 1146/2006

 
Hotărârea nr. 1146 din 30/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din 03/10/2006

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,
Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

    CAPITOLUL I

  Dispoziţii generale
   Art. 1. – (1) Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor care utilizează la locul de muncă echipamente de muncă, definite potrivit art. 2.
   (2) Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr...
Detalii

HG 1091/2006

 
 HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 16 august 2006

privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de munca
EMITENT:GUVERNUL
PUBLICAT ÎN:MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 30 august 2006
Guvernul RomânieiÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.
CAP. I
Dispoziţii generale
ART. 1
Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de munca, asacum este definit la art. 4.
ART.2
Prevederile prezentei hotărâri nu se aplica:
a) mijloacelor de transport utilizate în afară întreprinderii şi/sau unităţii sau locurilor de munca dininteriorul mijloacelor de transport;
b) santierelor temporare sau mobile;
c) industriilor extractive;
d) vaselor de pescuit;
e) campurilor, p...
Detalii

Legea 436/2001

 

Legea nr. 436 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor încadrate în munca

Parlamentul Romaniei

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 404 din data: 20.07.2001

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Articol unic.

– Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99 din 29 iunie 2000 privind masurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor încadrate în munca, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 4 iulie 2000.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 29 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.
P...

Detalii

Lege 202/2002

 

Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 301 din 8 mai 2002

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. – (1) Prezenta lege reglementeaza masurile pentru promovarea egalitatii de sanse intre femei si barbati, in vederea eliminarii discriminarii directe si indirecte dupa criteriul de sex, in toate sferele vietii publice din Romania.

(2) In sensul prezentei legi, prin egalitate de sanse intre femei si barbati se intelege luarea in considerare a capacitatilor, nevoilor si aspiratiilor diferite ale persoanelor de sex masculin si, respectiv, feminin si tratamentul egal al acestora.

Art. 2...

Detalii

HG 1425_Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006

 

HG 1425 / Normă metodologică din 11/10/2006 de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 882 din 30/10/2006

Intrare in vigoare: 30/10/2006

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. – Prezentele norme metodologice stabilesc modul de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, denumită în continuare lege.

Art. 2. – În înţelesul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile folosite au următoarea semnificaţie:

1...

Detalii

Legea 319/2006

 

Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 26 iulie 2006
Parlamentul României adopta prezenta lege.
CAP. I
Dispoziţii generale
ART. 1
(1) Prezenta lege are ca scop instituirea de măsuri privind promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în munca a lucrătorilor.
(2) Prezenta lege stabileşte principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc şi accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrata potrivit legii, instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor, precum şi direcţiile generale pentru implementarea acestor principii.
ART. 2
Convenţiile internaţionale şi contractel...

Detalii